Zasady wizyt

Zasady obowiązujące podczas konsultacji oraz psychoterapii

Czas trwania jednej sesji
Konsultacja lub sesja terapeutyczna trwa 50 minut, licząc od umówionej godziny. W przypadku spóźnienia nie ma możliwości przedłużenia spotkania z uwagi na innych pacjentów, oczekujących na swoją sesję.

Odwoływanie konsultacji i sesji terapeutycznych
Konsultację lub sesję terapeutyczną można odwołać najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem. W razie nie poinformowania o rezygnacji z sesji lub późniejszym jej odwołaniu (również z przyczyn niezależnych od pacjenta), pacjent zobowiązuje się opłacić koszt tej sesji.

Ramy czasowe psychoterapii
Proces terapeutyczny, w którym istotna jest zmiana jest zazwyczaj okresem długoterminowym. Wiąże się to z wielomiesięcznym lub nawet kilkuletnim zaangażowaniem czasowym, emocjonalnym i finansowym. Pierwsze spotkania nazywane są konsultacjami (zazwyczaj od 1 do 3 pierwszych spotkań) i mogą one przybrać formę dalszej psychoterapii, a więc regularnych, cotygodniowych stałych spotkań.

Tajemnica zawodowa
Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, które są ujawniane podczas spotkań oraz faktu, że dana osoba uczestniczy w psychoterapii. Z tajemnicy tej może go zwolnić jedynie sąd lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża życiu i zdrowiu swojemu lub innych osób.

Prawo do zakończenia / przerwania psychoterapii
Zarówno pacjentowi, jak i psychoterapeucie przysługuje prawo do zakończenia psychoterapii, jak i jej przerwania na każdym etapie psychoterapii. Temat zakończenia terapii warto poruszyć nieco wcześniej, aby można przygotować do tego etapu i go omówić.